Photograph of Cordelia Chase, Mount Berry, Georgia, 19XX