Photograph of Martha Freeman and Gordon Bonnyman, Mount Berry, Georgia, 19XX